Współpraca pomiędzy Kancelarią a Klientem opiera się na umowie o stałą obsługę prawną lub umowie o wykonanie konkretnego zlecenia. Zasady wynagradzania uzależnione są od potrzeb Klienta, charakteru świadczonej usługi prawnej, w tym jej zakresu, stopnia jej złożoności oraz nakładu pracy radcy prawnego.

Ceny ustalane są indywidualnie z klientem przy zawieraniu umowy z uwzględnieniem nakładu i czasu pracy poświęconego dla Klienta, a także rodzaju i charakteru sprawy oraz stopnia jej skomplikowania.

W ramach rozliczeń finansowych z Klientami, funkcjonują cztery warianty ustalania wysokości wynagrodzenia:

  • wynagrodzenie kwotowe - uzgadniane każdorazowo z Klientem przy przyjęciu konkretnej sprawy lub przyjęciu określonego zlecenia; jego wysokość uzależniona jest każdorazowo od rodzaju sprawy, jej złożoności i nakładu pracy;
  • wynagrodzenie ryczałtowe miesięczne - obowiązujące zazwyczaj w ramach stałej obsługi prawnej podmiotów gospodarczych; jego wysokość również jest indywidualnie ustalana z Klientem oraz uzależniona jest od rodzaju obsługi i nakładu pracy radcy prawnego;
  • wynagrodzenie godzinowe - ustalane w drodze uzgodnienia z Klientem w oparciu o ilość przepracowanych godzin i wysokości stawki za godzinę pracy radcy prawnego;
  • wynagrodzenie ryczałtowo-godzinowe – ustalona z góry kwota stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach określonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, rozliczenie według umówionej stawki godzinowej