Oferta dla
klientów indywidualnych

Kancelaria świadczy pomoc Klientom indywidualnym. Dzięki doświadczeniu oraz spersonalizowanemu podejściu do każdej sprawy i każdego Klienta, zapewnia sprawne i satysfakcjonujące rozwiązanie dotykających go problemów.

Kancelaria świadczy dla Klientów indywidualnych usługi prawne w następujących dziedzinach:

Prawo karne, skarbowe i wykroczeń

  • obrona w postępowaniu karnym i karnym skarbowym;
  • pomoc prawna dla zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych;
  • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego, pokrzywdzonego, powoda cywilnego;

Prawo cywilne

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z różnych stosunków cywilnoprawnych, w szczególności stosunków obligacyjnych (umów), jak i ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami innych osób w zakresie ochrony dóbr osobistych, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Windykacja należności

Pełna obsługa prawna na etapie postępowania sądowego, zabezpieczającego i egzekucyjnego, obejmująca w szczególności:

  • sporządzanie przedsądowego wezwania do zapłaty;
  • sporządzanie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej oraz reprezentowania Klienta w negocjacjach ugodowych;

Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy na rzecz Klientów indywidualnych pomoc prawną z zakresu upadłości konsumenckiej, polegającą w szczególności na:

  • konsultacjach w zakresie występowania przesłanek niewypłacalności i podstaw do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Prawo podatkowe

Kancelaria posiada doświadczenie w zakresie prawa podatkowego, również w zakresie postępowań podatkowych prowadzonych wobec osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oraz odpowiedzialności podatkowej osób trzecich.

Oferta dla firm

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, która jest skoncentrowana przede wszystkim na tych dziedzinach prawa, które dotyczą obsługiwanych przedsiębiorstw, m.in. na prawie gospodarczym, administracyjnym, prawie spółek, prawie karnoskarbowym czy też windykacji należności.

Zakres pomocy prawnej przy usłudze obsługi prawnej firmy:

Prawo cywilne, gospodarcze i handlowe

  • doradztwo przy wyborze najlepszej formy prowadzenia działalności gospodarczej;
  • przygotowanie dokumentów niezbędnych do założenia spółki oraz jej rejestracji (przygotowanie umowy spółki i innych dokumentów oraz przygotowanie wniosków do sądu rejestrowego);

Prawo podatkowe

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie dochodzenia roszczeń wynikających z różnych stosunków cywilnoprawnych, w szczególności stosunków obligacyjnych (umów), jak i ochrony przed nieuzasadnionymi roszczeniami innych osób w zakresie ochrony dóbr osobistych, prawa rzeczowego, prawa zobowiązań oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawo upadłościowe

  • konsultacje w zakresie występowania przesłanek niewypłacalności i powstania obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości;
  • sporządzanie wniosku o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu dłużnika, jak i wierzycieli;